REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO§1. Postanowienia ogólne


1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym: www.sklep.frawent.pl.
2. Sklep internetowy prowadzony jest przez spółkę pod firmą Frawent spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wolsztynie, pod adresem: ul. Przemysłowa 7, 64-200 Wolsztyn, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000731270, posiadającą numer NIP: 9231724228 i numer REGON: 380196804.
3. Regulamin znajduje zastosowanie do umów sprzedaży zawieranych przez Frawent z Klientami z wykorzystaniem Sklepu internetowego.
4. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
5. Regulamin określa w szczególności:
a) zasady korzystania ze Sklepu internetowego,
b) zasady zawierania Umów sprzedaży,
c) zasady dostaw Towarów,
d) zasady płatności cen sprzedaży,
e) zasady odstąpienia od Umów sprzedaży,
f) zasady zwrotów i reklamacji Towarów,
g) zasady ochrony przez Frawent danych osobowych Klientów.


§2. Definicje


Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, posiadająca zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu internetowego,
Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego,
Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym: www.sklep.frawent.pl,
Towar – produkt prezentowany w Sklepie internetowym,
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu polskiego Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Frawent spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a Klientem, z wykorzystaniem Sklepu internetowego,
Frawent – spółka pod firmą Frawent spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.


§3. Korzystanie ze Sklepu internetowego


1. Korzystanie ze Sklepu internetowego wymaga dostępu do sieci internetowej, używania poprawne działającej przeglądarki internetowej (w tym na urządzenia mobilne) oraz posiadania aktywnego konta poczty e-mail.
2. Korzystanie ze Sklepu internetowego wymaga podania przez Klienta wszystkich danych wymaganych treścią formularza danych Klienta oraz zaznaczenia pola stanowiącego wyrażenie zgody Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych przez Frawent oraz pola dotyczącego potwierdzenia zaznajomienia się z treścią i akceptacji warunków Regulaminu. Klient akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na przesłanie faktury Vat drogą elektroniczną.
3. Sklep internetowy umożliwia zakup Towarów przez całą dobę i we wszystkie dni tygodnia.
4. Dokonanie zakupu Towaru nie wymaga uprzedniej rejestracji Klienta w Sklepie internetowym.
5. Klient dokonujący rejestracji wyraża zgodę na otrzymywanie na podane przez siebie konto e-mail informacji związanych z zawarciem i realizacją Umów sprzedaży oraz zawiadomień o zmianach Regulaminu.
6. W przypadku gdy zarejestrowany Klient nie użytkuje konta przez okres 12 miesięcy Frawent może usunąć konto z bazy Klientów Sklepu internetowego.
7. Frawent podejmuje środki techniczne i organizacyjne adekwatne do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania lub modyfikacji przez osoby nieuprawnione przekazywanych danych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazów i danych osobowych Klientów w związku z korzystaniem ze Sklepu internetowego.
8. Sklep internetowy używa tak zwanych plików „cookies”, które przyczyniają się do większej użyteczności, funkcjonalności oraz łatwości obsługi. Pliki te ułatwiają Klientowi szybsze poruszanie się po stronie Sklepu internetowego oraz pozwalają Frawent zmierzyć częstotliwość odsłon strony i najchętniej oglądanych Towarów. Niektóre z plików cookies są przenoszone z serwera Sklepu internetowego do systemu komputerowego Klienta i tam przechowywane. Klient ma możliwość zablokowania w każdym czasie plików cookies poprzez odpowiednią konfigurację używanej przeglądarki internetowej. Frawent informuje, że w wypadku blokady plików cookies możliwość korzystania przez Klienta z niektórych funkcji Sklepu internetowego może zostać w znacznym stopniu ograniczona lub wyłączona.


§4. Umowy sprzedaży


1. Wszelkie informacje podane przez Sklep internetowy, w tym opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny prezentowanych Towarów, stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży, w rozumieniu przepisu art. 71 Kodeksu cywilnego.
2. Zawarcie Umowy sprzedaży wymaga dokonywania przez Klienta kolejnych czynności w oparciu o komunikaty i informacje wyświetlane na stronie Sklepu internetowego.
3. Złożenie Zamówienia wymaga dokonania za pomocą formularza dostępnego na stronie Sklepu internetowego oraz podania danych niezbędnych dla realizacji Zamówienia w postaci:
a) imię i nazwisko / nazwa,
b) adres dostawy,
c) e-mail,
d) telefon kontaktowy,
e) numer NIP – w wypadku woli otrzymania faktury.
4. Wybór zamawianych Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
5. Do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klient może dowolnie modyfikować dane dotyczące Towarów poprzez korzystanie z wyświetlanych komunikatów na stronie Sklepu internetowego.
6. Po wyborze wszystkich danych niezbędnych dla złożenia Zamówienia, Sklep internetowy wyświetla podsumowanie złożonego Zamówienia, zawierające:
a) przedmiot Zamówienia,
b) jednostkową oraz łączną cenę zamawianych Towarów,
c) wysokość kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (o ile występują),
d) wybraną metodę płatności,
e) wybrany sposobu dostawy.
7. Złożenie Zamówienia wymaga akceptacji treści Regulaminu, podania danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie”.
8. Po złożeniu Zamówienia Sklep internetowy wysyła do Klienta zwrotny e-mail zatytułowany „Potwierdzenie zamówienia”, zawierający podsumowanie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
9. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta e-maila, o którym mowa w §4.8. Regulaminu. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Zamówieniem i Regulaminem.


§5. Dostawy Towarów


1. Dostawy Towarów dokonywane są wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dostawy Towarów dokonywane są przesyłką kurierską lub inną formą transportu w zależności od gabarytów zamówionych Towarów.
3. Termin realizacji dostawy Towarów wynosi 3-7 dni roboczych liczony od dnia potwierdzenia przez Frawent Zamówienia Klienta. W przypadku Towarów wymagających większych nakładów produkcyjnych czas realizacji dostawy wynosi do 30 dni roboczych.
4. Wraz z Towarem Frawent dostarcza Klientowi specyfikację Zamówienia.
5. Ceny Towarów w Sklepie internetowym nie obejmują kosztów dostawy.
6. Koszty dostawy doliczane są do ceny zamawianych Towarów.
7. Wysokość kosztów dostawy zależy od wybranego przez Klienta sposobu dostawy i prezentowana jest w podsumowaniu Zamówienia na stronie Sklepu internetowego oraz w treści potwierdzenia zamówienia.
8. Koszty dostawy Towarów ponosi Klient.


§6. Ceny i płatności


1. Ceny Towarów w Sklepie internetowym podawane są w złotych polskich i są cenami brutto, obejmującymi podatek od towarów i usług (VAT).
2. Wiążące są ceny Towarów prezentowane w Sklepie internetowym w chwili składania Zamówienia.
3. Klient dokonuje wyboru sposobu uiszczenia ceny poprzez:
a) przelew na rachunek bankowy Frawent o numerze: 33 1020 4144 0000 6702 0232 9720,
b) płatność za pobraniem przy odbiorze Towaru,
c) zapłatę gotówką w siedzibie Frawent.
4. Frawent dokumentuje sprzedaż poprzez wysyłkę Klientowi faktury elektronicznej na adres e-mail podany przy rejestracji konta Klienta lub składania Zamówienia.


§7. Reklamacje


1. W wypadku gdy zakupiony Towar okaże się niezgodny z Umową sprzedaży lub posiadać będzie wady, Klient uprawniony jest zgłosić reklamację, zgodnie z przepisami:
a) ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego – w wypadku Klienta będącego konsumentem w rozumieniu przepisu art. 22(1) Kodeksu cywilnego,
b) Kodeksu cywilnego o rękojmi – w wypadku Klienta niebędącego konsumentem w rozumieniu przepisu art. 22(1) Kodeksu cywilnego.
2. Klient uprawniony jest złożyć reklamację w szczególności w drodze e-maila wysłanego na adres: sklep@frawent.pl.
3. Frawent odpowiada za niezgodność Towaru z Umową sprzedaży, w trybie przepisów o których mowa w §7.1.a) Regulaminu, tylko w wypadkach i na warunkach określonych tymi przepisami.
4. Frawent odpowiada za wady Towaru w ramach rękojmi, w trybie przepisów o których mowa w §7.1.b) Regulaminu, tylko w wypadkach i na warunkach określonych tymi przepisami.
5. W trybie przepisów o których mowa w §7.1.a) Regulaminu, Klient uprawniony jest żądać doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z Umową sprzedaży poprzez nieodpłatną jego naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana okażą się niemożliwe lub wymagające nadmiernych kosztów. W wypadku gdy Frawent nie będzie w stanie wywiązać się z żądania Klienta, Klient uprawniony jest żądać stosownego obniżenia ceny Towaru albo odstąpić od Umowy sprzedaży.
6. W trybie przepisów o których mowa w §7.1.b) Regulaminu, Klient uprawniony jest żądać obniżenia ceny Towaru albo odstąpić od Umowy sprzedaży. Klient nie może jednak odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli Frawent niezwłocznie, najpóźniej w terminie czternastu dni, wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo niezwłocznie usunie wady Towaru, przy czym ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany albo naprawiany, chyba, że wady są nieistotne.
7. Frawent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w wypadku dokonania jakichkolwiek modyfikacji reklamowanego Towaru, uszkodzenia mechanicznego reklamowanego Towaru, niewłaściwego konserwowania reklamowanego Towaru, użytkowania reklamowanego Towaru niezgodnego z instrukcją lub wady powstałej z wyłącznej winy użytkownika Towaru.
8. Frawent rozpatruje reklamację w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania wraz z kompletnym, reklamowanym Towarem. W wypadku uznania zasadności reklamacji, koszty dostawy reklamowanego Towaru do Frawent podlegają zwrotowi Klientowi w terminie czternastu dni od daty uznania reklamacji zaś koszty zwrotu reklamowanego Towaru do Klienta pokrywa Frawent.


§8. Odstąpienie od Umowy sprzedaży


1. Klient będący konsumentem, w rozumieniu przepisu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, uprawniony jest odstąpić od Umowy sprzedaży zawartej na odległość z wykorzystaniem Sklepu internetowego, bez podania przyczyny, w terminie czternastu dni od dnia dostawy Towaru, poprzez złożenie Frawent stosownego oświadczenia, w tym na piśmie lub e-mailem na adres: sklep@frawent.pl.
2. W wypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Umowę sprzedaży uważa się za niezawartą a wzajemne świadczenia Frawent i Klienta  polegają zwrotowi w stanie niezmienionym.
3. W wypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Klient winien zwrócić dostarczony mu Towar niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni, do siedziby Frawent: ul. Przemysłowa 7, 64-200 Wolsztyn, przy czym zwracany Towar winien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak powstania uszkodzeń w trakcie jego transportu.
4. W wypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Frawent zwróci Klientowi otrzymaną cenę sprzedaży niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia otrzymania zwróconego Towaru, przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jak zastosowany przez Klienta, chyba że Klient wyraźnie zastrzeże inny sposób zwrotu płatności.


§9. Ochrona danych osobowych


1. Administratorem danych osobowych podanych przez Klienta podczas korzystania ze Sklepu internetowego jest Frawent.
2. Frawent gromadzi wyłącznie dane Klienta podane dobrowolnie.
3. Frawent nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych Klienta.
4. Klient w każdym czasie ma prawo do zmiany, poprawiania lub usunięcia danych podanych Frawent.
5. Dane Klienta przetwarzane będą wyłącznie przez Frawent i wyłącznie w celu niezbędnym do wykonania postanowień Regulaminu, a w szczególności zawarcia Umowy sprzedaży, doręczenia Klientowi zamówionego Towaru, wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie sprzedaży Towaru, przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych poprzez Sklep internetowy.
6. Dane Klienta podane w trakcie składania Zamówienia mogą być przekazane przez Frawent w postaci etykiety/listu przewozowego podmiotom dokonującym dostawy Towarów do Klienta w zakresie: imienia i nazwiska, adres dostawy, numeru telefonu i e-mail.  
7. Dane Klienta podane w trakcie składania Zamówienia mogą być przetwarzane przez podmioty obsługujące płatności Klienta dokonywane przez rzecz Frawent.
8. Dane Klienta mogą być przekazane przez Frawent właściwym organom władzy publicznej o ile wymagać będą tego obowiązujące przepisy prawa.
9. W wypadku gdy Klient wyrazi zgodę (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola) na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, dane Klienta wykorzystywane będą przez Frawent także do działań marketingowych polegających na informowaniu o nowych usługach Sklepu internetowego.
10. Klient ma możliwość wyboru opcji otrzymywania newslettera – informacji handlowej Frawent poprzez  zaznaczenie, na etapie rejestracji, odpowiedniego pola w formularzu. Z otrzymywania newslettera Klient może w każdej chwili zrezygnować poprzez link podany w biuletynie lub poprzez poinformowanie Sklepu internetowego e-mailem na adres: sklep@frawent.pl. Po rezygnacji, dane adresu e-mail Klienta zostaną niezwłocznie usunięte z bazy prenumeraty newslettera.